top of page
TÖÖLE KANDIDEERIJATE ISIKUANDMETE TÖÖTLEMISE PÕHIMÕTTED

 

Käesolevas dokumendis on sätestatud Jahelogistika OÜ sse (edaspidi Jahelogistika) tööle kandideerivate isikute (edaspidi Kandidaat) isikuandmete töötlemise põhimõtted (edaspidi Põhimõtted). Käesolevad Põhimõtted on Jahelogistikai värbamisprotsessi dokumentide lahutamatuks osaks. Jahelogistika on isikuandmete vastutav töötleja. 
Kui Te ei leia käesolevatest Põhimõtetest vastust Teie isikuandmete kaitset puudutavale küsimusele, palun pöörduge Jahelogistikai andmekaitsespetsialisti poole aadressil andmekaitse@jahelogistika.ee.

 

1.    MILLISEID KANDIDAATIDE ISIKUANDMEID JAHELOGISTIKA TÖÖTLEB?
Jahelogistika töötleb järgnevaid Kandidaatide isikuandmeid:
1.1    Elulookirjelduses (CV-s), sooviavalduses ja/või motivatsioonikirjas esitatud andmed (sh identifitseerimisandmed ja kontaktandmed);
1.2    töövestlusel kogutud andmed;
1.3    taustakontrolli käigus kogutud andmed (avalikes registrites, andmebaasides, sotsiaalmeedias jne).

 

2.    KUIDAS JAHELOGISTIKA KANDIDAATIDE ISIKUANDMEID KOGUB?
Jahelogistika kogub isikuandmeid, mille:
2.1    Kandidaat edastab tööle kandideerimisel (sh näiteks CV-Keskuse või muu tööportaali kaudu);
2.2    Kandidaat edastab Jahelogistikaile e-posti, telefoni või muu sidevahendi teel;
2.3    Jahelogistika kogub Kandidaadi kohta avalikest registritest (sh karisturegister) tehtud päringutega või muul viisil otsinguga avalikult kättesaadavast teabest (sotsiaalmeedia, otsingumootorid jne);
2.4    Kandidaat edastab suulisel kohtumisel.

3.    MILLISTEL EESMÄRKIDEL JA KUIDAS JAHELOGISTIKA KANDIDAATIDE ISIKUANDMEID TÖÖTLEB?
3.1    Jahelogistika jälgib isikuandmete töötlemisel alati, et töötlemine oleks seaduslik ja rangelt piiratud eesmärgiga, mille jaoks isikuandmeid algselt koguti. Samuti piirdub Jahelogistika isikuandmete töötlemisel alati vähima võimalikuga, st sellega, mis on töötlemise eesmärki silmas pidades vajalik.
3.2    Jahelogistika töötleb isikuandmeid mis tahes kujul üksnes ulatuses, milles see on vajalik kandidaadi töökohale sobivuse hindamiseks. Jahelogistikail on õigustatud huvi selgitada välja töökohale sobiv kandidaat. Muuhulgas teeb Jahelogistika õigustatud huvist tulenevalt (sh pettuste avastamiseks ja ennetamiseks) Kandidaadi kohta päringuid avalikesse registritesse.
3.3    Kui isikuandmete töötlemine toimub nõusoleku alusel, siis on sellise nõusoleku andmine vabatahtlik. Nõusoleku alusel töötlemise eesmärk täpsustatakse nõusoleku andmise protsessi käigus. Iga töötlemiseks antud nõusolek on vabatahtlik ja Kandidaadil on õigus antud nõusolek igal hetkel tagasi võtta. Sellisel juhul lõpetame andmete töötlemise nõusoleku tagasivõtmisest alates.

 

4.    KELLELE JAHELOGISTIKA KANDIDAATIDE ISIKUANDMEID EDASTAB?
4.1    Kandidaatide isikuandmetele on üldjuhul ligipääs ainult värbamisprotsessi korraldavatel ja läbiviivatel töötajatel ning juhatuse liikmetel.
4.2    Jahelogistika võib avaldada isikuandmeid volitatud ja vastutavatele töötlejatele, kellel on andmetele ligipääsu vaja Jahelogistikaile teenuste osutamiseks.
4.3    Jahelogistika on kohustatud isikuandmed avaldama ka juhul, kui Jahelogistikail on õigusaktidest tulenevalt selline kohustus (näiteks avaldada isikuandmeid ametiasutustele nende seaduslikul nõudmisel).

 

5.    KANDIDAATIDE ISIKUANDMETE SÄILITAMINE
5.1    Jahelogistika tagab andmete töötlemise ja säilitamise Euroopa Liidu ja Euroopa Majanduspiirkonna territooriumil. Jahelogistikail on õigusaktidest tulenevalt nii õigus kui ka kohustus kogutud isikuandmete säilitamiseks. Jahelogistika ei säilita isikuandmeid kauem kui see on vajalik Jahelogistika kohustuste täitmiseks, välja arvatud kui Kandidaat on andnud andmete pikemaks säilitamiseks ja töötlemiseks vastava nõusoleku. 
5.2    Jahelogistika säilitab üldjuhul Kandidaatide isikuandmeid 1 aasta alates värbamisprotsessi tulemuste teavitamisest.

6.    MILLISED ON KANDIDAATIDE ÕIGUSED SEOSES ISIKUANDMETE TÖÖTLEMISEGA?
6.1    Teil on õigus saada teavet Jahelogistika töödeldavate isikuandmete, nende kasutamise eesmärkide, liikide ja allikate kohta. Samuti on Teil õigus saada koopiaid ja väljavõtteid töödeldavatest isikuandmetest. Teil on õigus nõuda andmete parandamist või täiendamist, kui selgub, et töödeldavad isikuandmed on ebaõiged või ebatäpsed. Asjakohasel juhul on Teil õigus nõuda isikuandmete töötlemise piiramist või esitada vastuväide selliste isikuandmete töötlemisele.
6.2    Teil on õigus nõuda andmete kustutamist, välja arvatud kui andmete töötlemise õigus ja kohustus tuleneb õigusaktidest. Isikuandmete töötlemist ei lõpetata, kui see oleks vastuolus isikuandmete töötlemise kohustusega või esineb muu alus töötlemise jätkamiseks.
6.3    Jahelogistika vastab esitatud vastuväidetele ja nõuetele hiljemalt ühe kuu jooksul.
6.4    Jahelogistika töötleb Kandidaatide isikuandmeid tasakaalus Kandidaatide õiguste ja vabadustega. Kui Kandidaat on seisukohal, et isikuandmete töötlemisel on Kandidaadi õigusi rikutud või Kandidaat soovib, et Jahelogistika lõpetaks isikuandmete töötlemise, püüame lahkarvamused lahendada läbirääkimiste teel. Vaidluse korral on Kandidaadil aga õigus pöörduda ka Andmekaitse Inspektsiooni (www.aki.ee) või pädeva kohtu poole.

 

Jahelogistika jätab endale õiguse muuta käesolevaid Põhimõtteid. Tingimusi muudetakse eelkõige (kuid mitte ainult) andmekaitsega seotud õigusaktide järgimiseks.

 

Käesolevad Põhimõtted on kehtestatud 21.12.2020 seisuga.
 

bottom of page